Blog

10 มกราคม 2558 ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนใกล้โรงงาน

ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนใกล้โรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

โดยการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชุมชนใกล้โรงงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
“เพื่อนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ และเป็นการทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

HPNY_0022_resize
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments

Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.