การทดสอบกระดาษลูกฟูก

[av_one_half first] [av_textblock ] น้ำหนักมาตรฐาน (Basis Weight)

 • น้ำหนักรวมของแผ่นกระดาษลูกฟูก มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงและคุณภาพกระดาษ
 • หน่วย: กรัมต่อพื้น ที่กระดาษ 1 ตารางเมตร (g/m2)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half] [av_textblock ] ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistance)

 • ความสามารถของกระดาษความยาวคงที่ นำมาโค้งงอเป็นวงแหวน เพื่อที่จะต้านแรงกดในแนวระนาบเดียวกับกระดาษจนขอบกระดาษหักพับ ค่านีจ้ ะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ
 • หน่วย: นิวตัน (N) หรือ กิโลกรัมแรง (kgf)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half first] [av_textblock ] ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush)

 • ความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดบนลอนลูกฟูก จนลอนลูกฟูกยุบตัวจนแบนราบ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นลูกฟูก (Flat Crush)
 • หน่วย: กิโลกรัมแรง (kgf)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half] [av_textblock ] ความต้านทานแรงกดในแนวตั้ง (Edge wise Crush Resistance)

 • ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่จะต้านแรงกดเมื่อกระทำในทิศทางเดียวกับแนวตัง้ ของลูกฟูกจนกระทั่งแผ่นลูกฟูกหักหรือยุบตัวลง บอกถึงความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูก โดยมีความสัมพันธ์กับการเรียงซ้อน หรือค่ารับแรงกดกล่องนั่นเอง
 • หน่วย: กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half first] [av_textblock ] ความต้านทานแรงกดในแนวนอน (Flat Crush Resistance)

 • ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูก ที่จะต้านแรงกดบนลอนลูกฟูกในแนวราบจนลอนเสียรูป มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการป้องกันการกระแทก
 • หน่วย: กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือเป็นกิโลปาสคาล (kPa)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half] [av_textblock ] ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength)

 • ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนแผ่นทดสอบด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ จนทำให้แผ่นทดสอบนัน้ ขาดภายใต้สภาวะที่กำหนด มีความสัมพันธ์กับความเหนียวหรือคุณภาพของกระดาษ
 • หน่วย: หน่วย: กิโลปาสคาล (kpa) หรือกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half first] [av_textblock ] ความต้านแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance)

 • ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงทิ่มทะลุ มีความสัมพันธ์กับความเหนียว หรือคุณภาพของกระดาษ
 • หน่วย: เป็นจูล (J)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half] [av_textblock ] การดูดซึมน้ำ (Cobb Test)

 • ความสามารถในการดูดซึมนำ้ ของกระดาษภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการดูดซึมของของเหลวอื่นๆ เช่น กาว หมึกพิมพ์ เป็นต้น และมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกระดาษ
 • หน่วย: กรัมต่อตารางเมตร (g/m2)
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half first] [av_textblock ] ปริมาณความชื้น ของกระดาษ (Moisture Content)

 • น้ำหนักของนำ้ ในกระดาษ หรือแผ่นกระดาษลูกฟูก มีความผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก และควรมีปริมาณความชื้น < 10%
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half] [av_textblock ] ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก (Compression Strength)

 • ความสามารถของกล่องกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่อง จนกล่องนั้นเสียรูป มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเรียงซ้อน
 • หน่วย: นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf)
[/av_textblock] [/av_one_half]
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.