Blog

อบรมการขับรถ Forklift

IMG_1414

อบรมการขับรถ Forklift

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการดำเนินงานอย่างปลอดภัยจึงจัดให้มีการฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดทักษะความชำนาญ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.

Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.