กล่อง Wrap‐Around

สินค้า

สินค้า

ประเภท

กล่อง Wrap‐Around

ลักษณะ

กล่องที่มีฝาปิดทางด้านข้างกล่อง ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข็งโดยไม่ต้องขึน้ รูปก่อน แต่พับกล่องให้แนบ กับผลิตภัณฑ์แล้วจึงติดกาว

การใช้งาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เช่น กล่องเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กระป๋อง เป็นต้น

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

กล่อง Wrap‐Around
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.