RSC (Regular Slotted Container)

สินค้า

สินค้า

ประเภท

RSC (Regular Slotted Container)

ลักษณะ

มีฝาเปิดปิดที่กว้างเท่ากันทั้ง บนและล่าง เรียกโดยทั่วไปว่ากล่องสี่ฝา ง่ายต่อการบรรจุและขนส่ง และสิ้นเปลือง กระดาษน้อย

การใช้งาน

นิยมใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น หนังสือ อาหารกระป๋อง เป็นต้น

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

RSC (Regular Slotted Container)
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.